راهنمایی و همکاری برای تولید تونر

طراحی، ساخت و راه اندازی خط تولید و ماشین های خط تولید. از ابتدا تا انتها در کنارتان هستیم.

تونرچیست؟      

درماشین های فتوکپی ، درپرینترها وبرخی دستگاه های فکس پودری مصرف می شود که اصطلاحا به آن تونر( Toner) می گویند .این پودر درظاهرهمان کاری راانجام می دهد که جوهرهنگام چاپ یانوشتن . بااین تفاوت که جوهرمایعی است که ممکن است رقیق ، مانند جوهرخودنویس ، یاغلیظ مانندجوهرخودکارباشد.اما تونر، پودری باویژگی های کاملا متمایزاست ؛ با قابلیت دریافت بارالکتریکی که از طرف دستگاه پرینتر یا فتوکپی به آن اعمال می شود و باعث می شود برروی استوانه ای که قبلا قسمتهایی ازآن با توجه به نوشته یا تصویراصلی، بارمخالف دریافت کرده؛ منتقل شود و سپس ازآنجا به کاغذ منتقل شده ودراثرحرارت برروی کاغذ تثبیت شود .بنا براین، نوشته ها یا تصاویربوسیله تونربرروی کاغذ نقش می بندد.

گفته شدتونربه شکل پودر است .شکل زیرنمایی کلی ازیک ذره تونراست ،که به صورتی ساده نشان داده شده است .چنانکه دیده می شود بیشترین قسمت ازفضای  هرذره تونرکه به رنگ آبی کم رنگ نمایش داده شده است را بیندررزین (رزین چسباننده )یاپلاستیک تشکیل می دهد. پلاستیک های گوناگونی برای این منظور مصرف می شود که ازجمله آنها  پلی استیرن، پلی اکریلات ،پلی متاکریلات یا کوپلیمرهایی ازاینها یا پلی استر ها و...را می توان نام برد .دراین شکل ذرات آبی رنگ،رنگدانه نامیده می شود.رنگدانه هادرتونرهای تک رنگ ، سیاه است و در تونرهای رنea-tonerگی ، متشکل است ازرنگهای اصلی زرد ، آبی و قرمز . ذرات زرد رنگ در تصویر بالا ، اصطلاحا واکس  نامیده می شود، که معمولا پلی اتیلن با وزن مولکولی کم یا...است و به عنوان ر وان کننده به کار می رود .سایر ذرات نیز افزودنیهایی هستند که هر کدام برای ایجاد خاصیتی به تونر افزوده می شود .علاوه براینها هر تولید کننده ای با توجه به فرمولاسیون خودموادمختلفی رااضافه یا کم می کند.

اندازه ذرات تونربایددرمحدوده ای معین  بین 5 تا 15 میکرون باشد. اگر ذره ای کوچک تر یا بزرگتر از این محدوده وارد محصول شود، درهنگام چاپ مشکل ایجاد خواهد کرد.بطور مثال دربرخی تونرهای چینی ذراتی درحدود 35 میکرون یا بیشترمشاهده می شود که باعث خط افتادن درام و چسبیدن تونر به بلید و خط افتادن مگنت ومستهلک شدن زود هنگام قطعات کارتریج و ریزش تونر روی کاغذ می شود. بیندر رزین چنانکه از نامش پیداست وصل کننده سایر اجزاء تشکیل دهنده تونربه یکدیگر است وعلاوه بر این درهنگام پرینت گرفتن ذوب شده و در الیاف کاغذ فرو می رود و درنتیجه به آن می چسبد . چنانکه دربالا گفته شد جزء دیگر تونر، رنگدانه یا پیگمنت است که رنگ تونر را تامین می کند .رنگ در پرینتر ها یا دستگاه های فتوکپی تک رنگ ، معمولا سیاه است . رنگ سیاه تونر یا پیگمنت ممکن است ،از کربن سیاه یا لمپ بلک و یا از اکسیدهای سیاه فلزات تامین شود. در پرینتر ها یا دستگاه های فتوکپی رنگی از سه رنگ اصلی زرد ،آبی و قرمز استفاده می شود.اینها هم ممکن است ،از اکسید های فلزی یا رنگ های سنتتیک باشند.

 ضرورت تولیدتونر:

تمامی چاپگر ها اعم از پرینترهای لیزری و دستگاه های فتوکپی و برخی از دستگاه های فکس برای چاپ به تونر نیاز دارند. یعنی اساسی ترین نیازهر چاپگربه جوهر یاهمان تونراست ؛ که پودری سیاه رنگ است .(دردستگاه های رنگی ازتونرهای رنگی استفاده می شود.)این تونر ها تا کنون تماما از خارج وارد می شده است و مصرف ما دراین صنعت کاملا به خارج متکی بوده است . بنا براین ضرورت تولید آن احساس می شد.

سرمایه گذاری
سرمایه گذاری
تاریخچه تونر
تاریخچه تونر
تولید تونردرجهان 
تولید تونردرجهان 
تونردرایران
تونردرایران